ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
(KYTARA, ELEKTRICKÁ KYTARA, BASOVÁ KYTARA)


KYTARA
Průprava k vlastnímu studiu hry na kytaru na hudebním oboru představuje přípravná hudební výchova (PHV), kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků pro toto studium. V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky nástroje, seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, upevňují svou paměť a své nástrojové schopnosti. Vždyť právě kytara patří v současné době k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný, ve spojení s jinými nástroji v oblasti komorní hudby, taneční, jazzové aj.

Ke studiu hry na kytaru se přijímají děti od 7let. Nevylučuje se však přijímat i děti mladší či starší. Hlavním smyslem počátečního vyučování je u dětí vzbudit zájem o hudbu. Aktivní činností,  tj. hrou na nástroj, zvládnout základní technické prvky, rozvíjet sluchovou a rytmickou představivost, hudební paměť, smysl pro souhru a harmonické cítění. Cílem učitelů kytarového oddělení je vzbudit zájem žáků o kytarovou hru jako prostředek hudebního vyjadřování, pěstovat jejich melodickou, rytmickou a nástrojovou představivost a položit základy k systematickým pracovním návykům. Postupně pak utvrzovat a rozvíjet dovednosti kytarové hry a vytvořit tak základ k tomu, aby se žák podle svých schopností a zájmů mohl uplatnit ve své další orientaci, zaměřené buď k všeobecné hudební praxi, nebo k prohloubenému studiu kytarové hry pro přípravu na další odborné studium.

V letošním školním roce navštěvuje kytarové oddělení 70 žáků, kteří se pravidelně účastní soutěží ZUŠ, koncertů a akcí pořádaných naší školou. Během studia mají žáci možnost se také zdokonalovat v souborové hře v přípravném kytarovém souboru a v kytarovém souboru starších žáků, jakož i v komorní hře s jinými nástroji či souhře doprovodů. 7. ročníkem se uzavírá základní hudební vzdělání žáka (I. stupeň). Pokud bude žák navštěvovat naší školu dále a pokračovat ve studiu II. stupně (4 roky), existuje předpoklad, že i absolutorium I. stupně mu dalo základy k dalšímu rozvoji studovat skladby v rozsahu svých možností a samostatně hrát na krásný nástroj, kterým kytara bezpochyby je.

ELEKTRICKÁ KYTARA
Žák naší ZUŠ při výuce na elektrickou kytaru nejprve získává elementární hudební návyky a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale také jako spoluhráč v souborové hře. Individuální nebo skupinová výuka 2 žáků probíhá takovým způsobem, aby studenti pronikli i do struktury skladeb. Nelze přec okopírovat skladby, zahrát je a nevědět, jak vznikly.

Způsob výuky a studia dává průpravu k vytvoření vlastní tváře hráče a jeho vlastní improvizaci.  Tyto znalosti, návyky a dovednosti následně rozvíjí jako spoluhráč s učitelem,  později získává praxi za pomoci nahrávek z výukových CD a v souborové hře. Veškerá technická cvičení, stupnice, etudy a skladby cvičí žák zpaměti a zásadně s metronomem, sekvencerem, bicím automatem nebo s rytmikou klávesových nástrojů.  Klávesové nástroje jsou rovněž vhodné při výuce různých stupnic či akordů.

Moderní metoda výuky spočívá v zapojování multimediální techniky a schopnosti ovládat potřebné programy. Cílem je získání dovednosti jak v doprovodné, tak i v sólové hře skladeb různých žánrů. Jde především o komplexní hudební rozvoj osobnosti žáka, který je veden k technické dokonalosti, sebevědomí a samostatnosti. 

BASOVÁ KYTARA

 V tomto školním roce výuku na tento nástroj neposkytujeme.


Basový nástroj je v každé pořádné kapele nepostradatelný. Basová kytara (baskytara) je nejuniverzálnějším basovým nástrojem v populární hudbě (pop, rock, blues, country, funk, jazz atd). Baskytarista je pak předurčen především ke hře v kapelách a orchestrech.  Výjimečně může vystupovat i jako sólista.

Studijní zaměření Hra na basovou kytaru tedy umožňuje žákovi užívat hudbu jako prostředek komunikace, osobního tvůrčího vyžití a relaxace. Žák si může osvojit hru na klasickou čtyřstrunnou baskytaru z not, tabulatur i akordických značek, improvizaci doprovodu i melodických sól prstovou technikou popřípadě trsátkem, může získat dovednosti a znalosti potřebné k úspěšné souhře ve skupině s dalšími nástroji, ale i k užití baskytary jako sólového nástroje. Vše moderní metodou se zaměřením na tvorbu repertoáru s minimálním obsahem samoúčelných technických cvičení, s velkým důrazem na rytmickou složku hudby.

 

OSTRAVA VÝUKA KYTARA UČITEL KYTARA ŠPANĚLKA ELEKTRICKÁ KYTARA OSTRAVA KLASICKÁ KYTARA