ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
(ŠKOLNÉ, PŮJČOVNÉ NÁSTROJŮ)

Vážení rodiče,
školství, stejně jako naše společnost, prochází dynamickými změnami. Žasneme nad množstvím změn, které zasahují do našeho života. Na mnoho těchto podnětů musíme odpovídat a mnohým je nutné se také přizpůsobit.

 

V důsledku toho jsme i my byli nuceni reagovat a připravit tak změnu, nikoliv však dramatickou, týkající se úplaty za vzdělávání (tedy „školného“) v naší základní umělecké škole.

 

Je nutné říci, že výše úplaty na následující školní rok se nezměnila a řídí se platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění.
Např. v hudebním oboru zůstává roční částka ve výši 2 900,-Kč, což měsíčně činí pouze 290,-Kč. V oborech výtvarném, tanečním a literárně dramatickém je to dokonce pouhých 220,- Kč za měsíc.

 

Přitom jsme školou, která je plně organizovaná, vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými pedagogy a je systematické (dle školního vzdělávacího programu). Tím se velmi odlišujeme od jiných institucí, jako jsou domy dětí a mládeže apod.

 

Nová pravidla:
Změna oproti minulým obdobím je pouze v datu splatnosti.
Úplata za vzdělávání bude splatná ročně, a to nejpozději do 15. 9. příslušného školního roku.
V praxi to tedy znamená, že platba musí být k výše uvedenému datu připsána na účet školy, a sice za celý školní rok.

 

Platbu je možné rozložit do dvou splátek. První ve výši poloviny roční částky (např. u hudebního oboru tedy 1 450,-Kč) musí být připsána na účet školy nejpozději do 31. 8., druhá ve výši druhé poloviny pak do 15. 9.
Preferujeme ovšem jednorázovou platbu za celý školní rok.

 

Při dodržení tohoto způsobu placení nepotřebujete žádný splátkový kalendář.

 

Upozorňujeme, že neplatící žáci nemohou být vyučováni a jejich studium bude ukončeno!


Za jakých podmínek si mohu zažádat o splátkový kalendář?

 

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, umožňuje dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka (nebo zletilým žákem) jiný termín úhrady. To tedy znamená, že celou částku lze rozložit do několika splátek, a to na základě písemné žádosti a následné dohody mezi školou a plátcem.
Velmi důležité budou důvody, na jejichž základě škola splátky umožní.
Budou mezi ně patřit hlavně:
- sociální důvody (např. nezaměstnanost rodičů apod.)
- počet sourozenců, kteří naši školu navštěvují
- počet oborů, které žák navštěvuje

 

Osobně (nebo výjimečně prostřednictvím Vašeho třídního učitele) si vyžádejte formulář splátek a doložte důvody pro jejich poskytnutí. Společně se dohodneme na termínech splatnosti.

 

Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

 

Slevy na úplatě (na školném), které jsme dosud poskytovali, budou samozřejmě zachovány.


 

Za jakých podmínek mohu požádat o vrácení úplaty nebo její části?

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že školné (nebo jeho poměrná část) se nevrací tehdy, když žák ukončí vzdělávání v případě, že byl vyloučen ze školy, nebo v případě, že o ukončení docházky písemně požádá zákonný zástupce bez vážného důvodu (především zdravotního). Důvodem pro vrácení části školného není např. účast na lyžařském kurzu, škole v přírodě apod.

 

Škola může plátci vrátit část úplaty především tehdy, pokud je žák dlouhodobě nemocen.
Skutečnost, že žáka výuka přestala bavit, nebo si našel jinou činnost, není důvodem pro vrácení školného.


Co škola hradí z úplaty za vzdělávání?

 

Energie, vodu, opravy, vybavení školy, hygienické potřeby, teplo, opravy a pořízení hudebních nástrojů, startovné na některé soutěže, dopravu apod.

 

V žádném případě nelze použít finanční prostředky ze školného na platy pedagogů, jak se veřejnost často domnívá.
Platy učitelů jsou hrazeny ze státního rozpočtu.


Vážení rodiče, děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a podporu Vašich dětí v uměleckém vzdělávání a těšíme se na další spolupráci a setkávání.


Mgr. Aleš Bína,
ředitel ZUŠ Viléma Petrželky

ÚPLATY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK

Hudební obor

Částka za školní rok

Pěvecký sbor Adijamus + Špalíček – žáci školy

zdarma

Pěvecký sbor Adijamus

Kč 800,-

Pěvecký sbor Špalíček

Kč 400,-

Individuální výuka

Kč 2900,-

Skupinová výuka (výuka ve skupinách - max. 2 žáci)

Kč 2.000,-

Přípravná
hudební výchova

bez nástrojové výuky (pouze kolektivní výuka)

Kč 1800,-

s individuální a kolektivní výukou

Kč 2900,-

se skupinovou a kolektivní výukou

Kč 2000,-

 

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatická výuka I. a II. stupeň

Kč 2200,-

Přípravná dramatická výchova

Kč 1400,-

 

Taneční obor

Taneční výuka I. a II. stupeň

Kč 2200,-

Přípravná taneční výchova

Kč 1400,-

 

Výtvarný obor

Výtvarná výuka I. a II. stupeň

Kč 2200,-

 

Studium pro dospělé žáky

Studium pro dospělé výdělečně činné (občany ČR) – dle § 8 odst. 2 b

Kč 12000,-

 

Školné pro studenty vysokých škol

Vysvětlení: Tyto ceny školného platí pro studenty VŠ kteří se hlásí na ZUŠ jako noví žáci, nebo jako „staronoví“ žáci po přerušení studia. Netýkají se našich žáků, kteří se stanou studenty VŠ během nepřerušené docházky na naší ZUŠ. Pro ně platí stále základní školné jako pro školní děti. Pokud by si však takovýto student VŠ chtěl ke svému původnímu hlavnímu vyučovacímu předmětu „přibrat“ ještě (např.) další nástroj, teď už by platil za tento další předmět školné uvedené v této tabulce. S eventuálními nejasnostmi se prosím obracejte na vedení školy.

Všechny obory

Kč 8000,-

 

Druhý hlavní předmět žáků hudebního oboru. Vysvětlení: Žák, který studuje některý z předmětů hudebního oboru, si může rozšířit studium o druhý hlavní předmět, a to se sníženým školným. Toto rozšíření se netýká libovolného studijního zaměření, ale pouze následující nabízené kolektivní výuky. V případě, že by si chtěl žák „přibrat“ jiný obor než je zde nabízeno, zaplatí plné školné platné pro tento druhý vyučovací předmět.

Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně dramatický obor

Kč 1100,-

 

Půjčovné hudebních nástrojů

 Zapůjčení školního nástroje (hradí se samostatně pedagogovi)

Kč 600,-