rada_rodicu_obr_s_ico

 

 

 

 

 

 

URL:  http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu  |  Fb:  https://www.facebook.com/RadaRodicu/

 

Sdělení Rady rodičů zákonným zástupcům – formulář z Přihlášky ke studiu ke stažení.

 

VÁŽENÍ RODIČE, PŘÁTELÉ UMĚNÍ,

zde naleznete základní informace k Radě rodičů. Budete-li potřebovat bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Osobně na schůzi výboru Rady rodičů (viz níže) nebo písemně přes e-mail rádi odpovíme na Vaše dotazy a podáme doplňující informace.

 

SPOLEK RADY RODIČŮ

Při Základní umělecké škole Viléma Petrželky (dále jen ZUŠ) působí již několik desítek let spolek, který od ledna roku 2016 nese oficiální název Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s.
A protože je oficiální název poměrně dlouhý, ponecháváme na těchto stránkách zažitý název Rada rodičů.

Posláním spolku je finanční podpora činností umělecké školy, která je v konečném důsledku podporou žáků školy. Činnost spolku se řídí stanovami.

 

ÚČEL RADY RODIČŮ

Spolek Rady rodičů vypomáhá při organizování akcí ZUŠ a dalších kulturních akcí, jichž se účastní žáci ZUŠ, podporuje a oceňuje žáky při veřejných vystoupeních a soutěžích národního i mezinárodního charakteru, přispívá na materiální zázemí jednotlivých oborů ZUŠ a podílí se na estetizaci a vybavení učeben, případně i ostatních prostor školy, přičemž v rámci plnění cílů spolku spolek spolupracuje se školou.

 

PROČ PODPOŘIT SVÉ DĚTI NAD RÁMEC ŠKOLNÉHO

Škola zajišťuje primárně vzdělání Vašich dětí, nicméně v rámci vzdělávání existují náklady, které škola hradit nemůže.
S úhradou těchto nákladů pak může vypomoci spolek Rady rodičů. Zdrojem financí pro výše uvedené účely jste Vy, rodiče. Bez Vašich příspěvků nebude spolek schopen aktivně podporovat a odměňovat žáky školy.

Aby mohla Rada rodičů žáky ZUŠ, tedy Vaše děti, podporovat, potřebuje k tomu Váš zájem a zejména Vaši finanční pomoc.

 

KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ

Finance z Vašich příspěvků se vracejí v různé podobě zpět žákům. Jedná se nejčastěji o podporu soustředění nebo podporu účasti na vystoupeních (platba účastnických poplatků, ubytování apod.). Rada rodičů také přispívá na občerstvení při třídních či vánočních koncertech nebo na odměny za umístění v soutěžích. Dalším typem podpory je spoluúčast na materiálovém zázemí žáků, které se týká např. oděvů nebo not. V posledních letech Rada rodičů přispívá také na odměny žáků navrhovaných Uměleckou radou školy. Zajímá-li Vás, na co konkrétně Rada rodičů ve školním roce 2017/2018 přispívala, můžete nahlédnout do Zprávy o činnosti spolku.

Výborem Rady rodičů odsouhlasenou výši odměn za umístění v soutěžích pro školní rok 2017/2018 si můžete prohlédnout zde (zůstávají stejné jako loni).

Zde je na místě upřesnit, že na odměny ze soutěží mají nárok žáci, jejichž rodiče uhradili příspěvek Radě rodičů. Odměny mohou být proplaceny po předložení originálů platných paragonů. Odměny ze soutěží se proplácejí do 31. května daného školního roku, v případě soutěží konaných v červnu pak do poloviny června.
 

JAK PŘISPĚT

Aby mohla Rada rodičů finančně žáky školy podporovat, potřebuje mít zdroj financí. Stěžejním zdrojem jsou pro nás příspěvky rodičů žáků školy.

Pro školní rok 2017/2018 je stanovena minimální výše příspěvku ve výši 200 Kč na žáka hradícího školné.

Příspěvek hradíte za dítě, pro které vyplňujete přihlášku. Pokud dítě navštěvuje více oborů, platí se pouze jeden příspěvek za toto dítě.

PŘÍSPĚVEK LZE NOVĚ HRADIT BANKOVNÍM PŘEVODEM

Číslo účtu:  2901431923/2010

Variabilní symbol:  datum narození dítěte ve formátu – DDMMRRRR

Zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte (velmi nám to usnadní identifikaci dítěte)

 

KDO ZA RADOU RODIČŮ STOJÍ

Členem spolku se stává ten, kdo poskytne spolku finanční prostředky prostřednictvím dobrovolného příspěvku nebo daru. Členství ve spolku je dobrovolné. Podrobnosti lze nalézt ve stanovách.

Rada rodičů je vedena výborem. Výbor se skládá ze členů výborů. Jedná se o lidičky, kteří se rozhodli věnovat část svého volného času pro naplnění poslání Rady rodičů.

Výbor rady rodičů je organizační složkou spolku. Je složen z dobrovolníků z řad členů spolku, koordinuje činnost spolku a projednává podněty a návrhy jak ze strany členů spolku, tak ze strany pedagogů školy. Členové výboru rozhodují o činnostech a vynakládání financí.

Členové výboru Rady rodičů

  • Ing. Jana Suchánková, Ph.D. - předseda
  • Bc. Ivana Kosňovská - místopředseda
  • Kateřina Jurečková
  • Marcela Kuchařová - hospodář
  • Ing. Monika Reichelová
  • Anna Szudarová
  • Marek Štěpnička
  • Ing. Břetislav Trávníček

 

KDE A JAK NÁS NAJDETE

Výbor rady rodičů se schází každé první pondělí v měsíci od 18. hodin v ředitelně školy. Rozhodnutí výboru jsou uvedena v zápisech. Zápisy jsou vyhotovovány po každém zasedání výboru. Do zápisů lze nahlížet.

Ve výjimečných případech je možný posun termínu zasedání výboru, např. z důvodu souběhu zasedání a kulturní akce školy, proto je v případě Vašeho zájmu zasedání se účastnit, vhodné ujistit se o termínu zasedání předem emailem.
K dispozici je emailová adresa: rada.zusvp@seznam.cz

Také nás zajímá Váš názor na způsob zveřejňování/prezentace informací ohledně činnosti spolku, proto nám neváhejte psát Vaše názory a podněty.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rada rodičů doposud nedisponuje žádným kontaktem na rodiče, zákonné zástupce. Uvítali bychom možnost Vás v případě potřeby kontaktovat (potvrzení platby, novinky v Radě rodičů, elektronické zasílání našeho Zpravodaje aj.). Za tímto účelem potřebujeme Váš email. Možnost jeho sdělení nám, společně se souhlasy, nabízíme hned v úvodu stránky pod „Sdělením Rady rodičů zákonným zástupcům“. Po vyplnění formuláře můžete jeho sken zaslat emailem nebo jej fyzicky doručit na školu.

Osobní údaje slouží výhradně pro účely činnosti spolku Rady rodičů. Souhlasy můžete kdykoli odvolat. Ochrana osobních údajů se řídí novým nařízením evropské komise (GDPR). Podrobnosti k ochraně osobních údajů v rámci Rady rodičů naleznete zde.
 

 

Datum poslední aktualizace stránek: 12.5. 2018