rada_nove_zahlavi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, PŘÁTELÉ UMĚNÍ,
zde naleznete základní informace k Radě rodičů. Budete-li potřebovat bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Osobně na schůzi výboru Rady rodičů (viz níže) nebo písemně přes e-mail rádi odpovíme na Vaše dotazy a podáme doplňující informace.

 

SPOLEK RADY RODIČŮ

Při ZUŠ V. Petrželky (dále jen ZUŠ) působí již několik desítek let spolek, který od ledna roku 2016 nese oficiální název Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s. A protože je oficiální název poměrně dlouhý, ponecháváme na těchto stránkách zažitý název Rada rodičů.

Posláním spolku je finanční podpora činností umělecké školy, která je v konečném důsledku podporou žáků školy. Spolek má své stanovy, ve kterých se můžete dočíst o základním účelu a způsobu fungování Rady rodičů.

 

JAKÝ JE ÚČEL RADY RODIČŮ

Spolek Rady rodičů vypomáhá při organizování akcí ZUŠ a dalších kulturních akcí, jichž se účastní žáci ZUŠ, podporuje a oceňuje žáky při veřejných vystoupeních a soutěžích národního i mezinárodního charakteru, přispívá na materiální zázemí jednotlivých oborů ZUŠ a podílí se na estetizaci a vybavení učeben, případně i ostatních prostor školy, přičemž v rámci plnění cílů spolku spolek spolupracuje se školou.

Aby mohla Rada rodičů žáky ZUŠ, tedy Vaše děti, podporovat, potřebuje k tomu Váš zájem a zejména Vaši finanční pomoc.

 

PROČ PODPOŘIT SVÉ DĚTI NAD RÁMEC ŠKOLNÉHO

Zdrojem financí pro výše uvedené účely jste Vy, rodiče. Bez Vašich příspěvků nebudeme schopni aktivně podporovat a odměňovat žáky školy, vaše děti. To je důvod, proč Vás prosíme o finanční podporu. 

Finance z Vašich příspěvků se vracejí v různé podobě zpět žákům.

 

KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKŮ

Jedná se nejčastěji o podporu soustředění nebo podporu účasti na vystoupeních (platba účastnických poplatků, ubytování apod.). Rada rodičů také přispívá na občerstvení při třídních či vánočních koncertech nebo na odměny za umístění v soutěžích. Dalším typem podpory je spoluúčast na materiálovém zázemí žáků, které se týká např. oděvů nebo not. V posledních letech Rada rodičů přispívá také na odměny žáků navrhovaných Uměleckou radou školy. Zajímá-li Vás, na co konkrétně Rada rodičů ve školním roce 2015/2016 přispívala, můžete nahlédnout do Zprávy o činnosti spolku.

Výborem Rady rodičů odsouhlasenou výši odměn za umístění v soutěžích pro školní rok 2015/2016 si můžete prohlédnout zde.

Na odměny ze soutěží mají nárok žáci, jejichž rodiče uhradili příspěvek Radě rodičů. Odměny mohou být proplaceny po předložení originálů platných paragonů. Odměny ze soutěží se proplácejí do 31. května daného školního roku, v případě soutěží konaných v červnu pak do poloviny června.

 

JAK TO FUNGUJE

Aby mohla Rada rodičů finančně žáky školy podporovat, potřebuje mít zdroj financí. Stěžejním zdrojem jsou pro nás příspěvky rodičů žáků školy. Příjmu příspěvků je věnovaná část obsahu Zpravodaje.

Pro školní rok 2016/2017 je stanovena minimální výše příspěvku na 200 Kč.
Příspěvky by měly být rodiči předávány co nejdříve od počátku školního roku, nejpozději do listopadu, protože jen tak může výbor Rady rodičů zajistit čerpání prostředků na odměny pro žáky již v měsících listopad, prosinec, kdy už probíhají některé akce školy, zejména pak předvánoční vystoupení.

Příspěvek se v současné době vybírá za pomocí učitelů. Rodič může předat, dle svého uvážení a věku dítěte, příspěvek dítěti a dítě (nebo sám rodič) předá částku třídnímu učiteli. Byli bychom rádi, kdybyste nám jako rodiče pomohli a nově do formuláře uvedli i jména sourozenců, kteří také ZUŠ navštěvují a stvrdili předávanou částku podpisem. Výše uvedené nám velmi pomůže v evidenci.
Formulář mají u sebe učitelé.

Protože výběr příspěvku je časově náročný, oslovili jsme Vás, rodiče, letos také formou ústřižku, který bude/je distribuován spolu se Zpravodajem. Věříme, že s Vaší spolupráci se nám ústřižek dostane obratem zpět a napomůže nám tím ke zvládnutí administrativy.

 

KDO ZA RADOU RODIČŮ STOJÍ

Radu rodičů řídí výbor. Jedná se o lidičky, kteří se rozhodli věnovat část svého  volného času pro naplnění poslání Rady rodičů.

Výbor rady rodičů je organizační složkou spolku. Je složen z dobrovolníků z řad členů spolku, koordinuje činnost spolku a projednává podněty a návrhy jak ze strany členů spolku, tak ze strany pedagogů školy. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se stává ten, kdo poskytne spolku finanční prostředky prostřednictvím dobrovolného příspěvku nebo daru. Podrobnosti lze nalézt ve stanovách.

Výbor rady rodičů se schází každé první pondělí v měsíci
od 18. hodin v ředitelně školy.

Ve výjimečných případech je možný posun termínu zasedání výboru, např. z důvodu souběhu zasedání a kulturní akce školy, proto je v případě Vašeho zájmu zasedání se účastnit, vhodné ujistit se o termínu zasedání předem emailem.
K dispozici je emailová adresa: rada.zusvp@seznam.cz

Také nás zajímá Váš názor na způsob zveřejňování/prezentace informací ohledně činnosti spolku, proto nám neváhejte psát Vaše názory a podněty.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

Členové výboru Rady rodičů
- Ing. Jana Suchánková, Ph.D. – předseda
- Bc. Ivana Kosňovská – místopředseda
- Marcela Kuchařová – hospodář 
- Ing. Monika Reichelová
- Marek Štěpnička
- Ing. Břetislav Trávníček
 

 

Datum poslední aktualizace stránek: 16.9. 2016