PEXESO RYTMICKÝCH PATTERNŮ
(Jeho autorem je učitel bicích nástrojů naší ZUŠ, Tomáš Chmura, inspirátorem celé myšlenky je uznávaný pedagog  a hráč na bicí nástroje Pavel Švec DiS.)

cara_z_palicek

OBECNĚ NA ÚVOD
Pexeso je chronicky známá společenská hra k procvičování paměti, jejíž pravidla snad není nutno vysvětlovat. Poměrně hojné jsou i varianty pexesa spojující procvičování paměti s rozšiřováním vědomostmí z různých oborů.
PEXESO RYTMICKÝCH PATTERNŮ však nepatří mezi příliš rozšířené verze této hry. Pokud chceme, aby hra měla plnohodnotný  přínos pro zdokonalení čtení not z listu a orientaci v rytmických patternech včetně jejich správné interpretace, doporučuji dodržovat následující zásady:

DODATEK K PRAVIDLŮM HRY
Hráč který provede úspěšný tah musí také dokázat, že pattern správně chápe. To může provést například zatleskáním rytmu – jednou, nebo vícekrát za sebou. Protože však získané dovednosti nemusí sloužit jen například hráči na malý buben (jehož krátký dozvuk neumožňuje realizaci not delších hodnot tak aby jako delší skutečně zněly), vhodnější bude interpretace jinými způsoby. Například – hráči na dechové nástroje mohou pattern zahvízdat či dokonce zahrát na svůj nástroj (na jediném tónu), zatímco hráči na bicí nástroje mohou využít možnosti prodloužení zvuku způsoby specifickými pro určitý druh nástroje. U nástrojů s krátkým zvukem vířením, u nástrojů s dlouhým dozvukem se noty zahrají úderem zatímco pauzy se musí vytlumovat.
Mnohé rytmické patterny  znějí při zahrání bez dalšího kontextu nejednoznačně. Je nezbytné, aby se interpretace realizovala do zvuku metronomu či klepání počítacích dob učitelem či samotným hráčem. Pak je třeba pro každý typ pexesa (a stupeň zdatnosti hráčů) zvolit vhodné tempo. Zajisté bude možné nastavit např. 200 BPM pro pexeso s osminovými notami, zatímco pexeso obsahující dvaatřicetiny bude hráno v mírném tempu i když hráči budou konzervatoristé a budou  rytmy interpretovat paličkami v obou rukou.

NÁVOD K ZÍSKÁNÍ HRY PEXESO RYTMICKÝCH PATTERNŮ

- stažení souboru:
Za pomoci náhledu a názvu pexesa se rozhodnete, která verze je vhodná pro Vaše účely. Bezplatně si můžete stáhnout jedno nebo i všechny verze hry kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu souboru a uložením souboru ve Vašem PC způsobem obvyklým pro Váš internetový prohlížeč.

- tisk líce pexesa:
Všechna pexesa jsou ve formátu MS Word 2003. To skýtá možnost smazání těch patternů, které z nějakých důvodů tisknout nechcete. Doporučuji tisknout pexeso na tvrdší papír formátu A4. Velmi užitečné může být použití papírů různých barev pro každé pexeso. Barvami můžete odlišit stupeň obtížnosti pexesa a usnadnit si pracné třídění, když se kartičky pomíchají. Nezapomeňte každou A4 vytisknout 2x! Pexeso je přece o nacházení shodných kartiček. Pokud se Vám při tisku objeví dialogové okno

 ... klikněte na ANO, drtivá většina tiskáren s takto nastavenými okraji nebude mít problém.

- tisk rubu pexesa:
Máte-li zájem, nabízím zde ke stažení i rubovou stranu pexesa s texturou tvořenou miniaturním logem bubínku.

Soubor PDF
Rub pexesa (Tomáš Chmura)41 kB

 

Pokud však chcete použít na rubu vlastní potisk tvořený obrázky a podobně, mějte na paměti že v amatérských podmínkách se při vystřihování kartiček projeví nepřesnosti při tisku – buď bude stříháním poškozen váš obrázek, nebo střih půjde mimo rámeček kolem rytmického patternu. Pokud vezmete jako výchozí Váš obrázek na rubu, doporučuji skrýt mřížku kolem patternů na líci.

cara_z_palicek

POPISY, NÁHLEDY A SOUBORY KE STAŽENÍ

 

1 + 2 + 3) Patterny složené ze čtvrťových hodnot a osminových not
Zde se ještě vlastně nejedná o „čtecí vzory", které jsou nosnou filozofií PEXESA RYTMICKÝCH PATTERNŮ. Toto pexeso obsahuje celotaktové notové příklady a vzniklo na žádost učitelů majících zkušenosti s výukou nejmenších dětí. Vyčerpáním téměř všech možných variant vzniklo toto třídílné pexeso.

pexeso_rytmickych_patternu_00.1
Soubor WORD
1. Patterny z čtvrťových a osminových not - 1. část (Tomáš Chmura)242 kB
pexeso_rytmickych_patternu_00.2
Soubor WORD
2. Patterny z čtvrťových a osminových not - 2. část (Tomáš Chmura)248 kB
pexeso_rytmickych_patternu_00.3
Soubor WORD
3. Patterny z čtvrťových a osminových not - 3. část (Tomáš Chmura)248 kB

cara_z_palicek

4) Triolové a jednodušší osminové patterny
Toto pexeso je určeno pro méně pokročilé uživatele. Obsah snad není nutno popisovat, vidíte jej v náhledu. Je třeba si však uvědomit, že triolové patterny zaujímají prostor jedné, kdežto osminové prostor dvou čtvrťových not. To je třeba zohlednit při interpretaci pokud hráč dostane za úkol např. vyplnit patternem celý 4/4 takt a podobně.

pexeso_rytmickych_patternu_01
Soubor WORD
4. Triolové a jednodušší osminové patterny (Tomáš Chmura)287 kB

cara_z_palicek

5) Osminové patterny
Pexeso – podobně jako předchozí – obsahuje osminové patterny zabírající prostor půlové noty. Jsou zde však i patterny obsahující tečku u noty a podobně. Je to vlastně jakási „plná verze" osminových patternů. Toto pexeso můžete zkombinovat s předchozím v němž můžete vymazat osminové patterny které by se opakovaly.

pexeso_rytmickych_patternu_02
Soubor WORD
5. Osminové patterny - full (Tomáš Chmura)270 kB

cara_z_palicek

6) Šestnáctinové patterny
Patterny tohoto pexesa zabírají prostor jedné čtvrťové noty. Nezapomínejme na nutnost jejich interpretace tak, aby byly patrné rozdíly mezi rytmy s pauzou a zdánlivě totožně znějící patterny obsahující např. tečku u noty.

pexeso_rytmickych_patternu_03
Soubor WORD
6. Šestnáctinové patterny (Tomáš Chmura)277 kB

cara_z_palicek

7 + 8) Sextolové patterny
Název tohoto pexesa je nutno brát s rezervou. Je určeno pro zdatnější hudebníky. Pod jednotlivými patterny si můžete představit číslici 3 nebo číslici 6, budeme-li mít za to, že budou umístěny např. ve 4/4 taktu. Tytéž patterny mohou být hrány – tentokrát bez číslice v zápisu rytmu – ve cvičeních v 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 taktu a podobně, prostě všude tam, kde jsou doby členěny na skupinky tří osmin. Pak zde název „sextola" či „triola" nebude tak úplně na místě a budeme mluvit o kombinaci osmin a šestnáctin těchto taktů. Toto pexeso má dvě části. V jedné patterny pauzy neobsahují, patterny na druhém listu pexesa obsahují šestnáctinové i osminové pauzy.

pexeso_rytmickych_patternu_04
Soubor WORD
7. Sextolové patterny bez pauz (Tomáš Chmura)236 kB
pexeso_rytmickych_patternu_05
Soubor WORD
8. Sextolové patterny s pauzami (Tomáš Chmura)281 kB

cara_z_palicek

9 + 10) Patterny s šestnáctinovými triolami
Podobně jako předchozí, i toto pexeso je určeno zkušenějším hráčům. Za uváženou už stojí – například u hráčů na bicí nástroje – interpretace patternů oběma rukama na vhodný bicí nástroj. I toto pexeso je dvojdílné – s patterny bez pauz a s patterny s pauzami.

pexeso_rytmickych_patternu_06
Soubor WORD
9. Patterny s šestnáctinovými triolami bez pauz (Tomáš Chmura)252 kB
pexeso_rytmickych_patternu_07
Soubor WORD
10. Patterny s šestnáctinovými triolami s pauzami (Tomáš Chmura)308 kB

cara_z_palicek

11 + 12 + 13 + 14) Patterny s dvaatřicetinami
Toto pexeso sestávající ze čtyř listů obsahuje patterny jejichž hlavní náplní jsou dvaatřicetinové noty. Obtížnost interpretace jej předurčuje k používání spíše na konzervatořích, nežli na půdě ZUŠ. I tak budeme se budeme muset poněkud mírnit v souvislosti s nastavováním metronomu – nezbytného podkladu pro interpretaci patternů.

pexeso_rytmickych_patternu_08
Soubor WORD
11. Patterny s dvaatřicetinami (bez pauz) - 1. část (Tomáš Chmura)230 kB
pexeso_rytmickych_patternu_09
Soubor WORD
12. Patterny s dvaatřicetinami (bez pauz) - 2. část (Tomáš Chmura)228 kB
pexeso_rytmickych_patternu_10
Soubor WORD
13. Patterny s dvaatřicetinami (s pauzami) - 1. část (Tomáš Chmura)305 kB
pexeso_rytmickych_patternu_11
Soubor WORD
14.Patterny s dvaatřicetinami (s pauzami) - 2. část (Tomáš Chmura)306 kB

cara_z_palicek

15) Rytmická stupnice
Název použitý pro toto pexeso je vskutku problematický. Pod pojmem rytmická stupnice nebo rytmická pyramida si obvykle představujeme sled not sestávající z not čtvrťových postupně dělených na drobnější a drobnější podhodnoty – osminy, osminové trioly, šestnáctiny a tak dále. Občas bývá tato řada protažena i opačným směrem – bývá započata notou celou, následuje půlová a podobně. Málokdo si uvědomuje, že tato řada je i poté velmi nekompletní a neobsahuje útvary, která do ní patří jak z hlediska matematického, tak hudebního.
Není třeba hledat v dílech tzv. moderní vážné hudby, kde autoři často experimentují na hranici zdravého rozumu. Opomíjené patterny vidíme a slyšíme v dnes již klasických dílech: Osminové sextoly u Berlioze, kvartoly u Janáčka či – chcete li příklad i z hudby neprávem nazývané nonartificiální – v jazzu slavného hráče na bicí nástroje a skladatele jménem Dave Weckl. Nota dvoucelá je pak v díle Orffově, duola čtvrťová u Nielsena... Takto bychom mohli pokračovat donekonečna.
Pravděpodobně nebudeme po studentech vyžadovat okamžitou a bezchybnou interpretaci všech rytmických útvarů, které navíc potřebují pro správnou realizaci patřičný metrický kontext. Možná prozatím postačí zisk v podobě povědomí o jejich existenci, eventuálně několik slov výkladu na téma jaký prostor pattern zaujímá a v jaké hudbě je možno se s ním setkat...

pexeso_rytmickych_patternu_12
Soubor WORD
15. Rytmická stupnice (Tomáš Chmura)247 kB

cara_z_palicek

 

Tip na závěr:
Listy PEXESA RYTMICKÝCH PATTERNŮ můžete nerozstříhané použít jako prezentaci nejpoužívanějších rytmů umístěnou na stěnách Vaší učebny či jako obrázkovou encyklopedii rytmů usnadňující výklad učební látky.